top of page

KVKK Aydınlatma Metni

BU Tanıtım Organizasyon Turizm Tic. Ltd. Şti. ”BU AJANS “; ( www.buajans.com); internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizi zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

 c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatınız haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:

 a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

 c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

 e) ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

İşbu Aydınlatma Metni ile BU AJANS olarak bütün ziyaretçilerimize KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız. Veri Sorumlusunun Kimliği KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede BU AJANS veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Şirketimiz ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2/c uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında olmak üzere sözleşmelerin kurulması veya ifa edilmesi, KVKK madde 5/2/ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri güvenliğinin arttırılması, KVKK madde 5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle tapuya mülkiyet kaydının yapılması veya tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere tespit amacıyla kimlik, adres verileri dâhil diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi, KVKK madde 5/2/f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle şirketimizin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, tarafınıza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bunlar için şirketimizin iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması ve mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti yapılabilmesi ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rıza vermeniz koşuluyla Şirketimizin çeşitli projelere ilişkin pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

BU AJANS tarafından, internet sitesi ziyaretçilerimizin özel nitelikli kişisel verileri işlenmemektedir. Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Şirket tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK madde 8 ve 9’de belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için, açık rızanız olmaması halinde yukarıdaki şartların yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kişisel verileriniz kural olarak yurtdışına aktarılmamaktadır.

Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hal ve şartlarda ve başta Şirketimizin kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır. Bu haklarınızdan birini kullanmak istediğiniz takdirde, işbu aydınlatma metninin sonunda bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Şirket’imize iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren en çok 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Form için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

https://docs.google.com/document/d/1SlKRMmz_fcCCVDlhJpGTuq4ikrOjZ442xPXr3a6V4FU/edit?usp=sharing

bottom of page